Week Date Water level ( m 3  ) Salmon Lenght ( cm ) Weight ( KG ) Fly Released Fisher 23 05.06.18 20.00 1 87 7.40 X 0 Jan M. B. 06.06.18 20.00 1 80 5.00 X 1 César G. 07.06.18 20.00 1 60 2.10 X 1 Bodo B. 09.06.18 20.00 1 98 9.30 X 0 Bernd C. 24 10.06.18 18.00 1 78 5.10 X 1 Wolfgang S. 11.06.18 18.00 1 86 7.90 X 0 Fabian B. 25 17.06.18 18.00 1 84 5.80 X 1 Bernd C. 18.06.18 18.00 1 93 8.10 X 0 Hans S. 19.06.18 18.00 1 94 8.50 X 0 Björn B. 19.06.18 18.00 1 66 2.80 X 0 Bernd C. 19.06.18 18.00 1 95 8.50 X 1 Hans S. 21.06.18 30.00 1 87 6.40 X 1 Bernd C. 22.06.18 30.00 1 90 7.10 X 1 Hans S. 23.06.18 40.00 1 80 4.60 X 1 Hans S. 26 24.06.18 30.00 1 83 5.60 X 0 Andreas S. 24.06.18 30.00 1 63 2.40 X 0 Björn H. 25.06.18 20.00 1 88 7.00 0 0 Rolf Mj. 26.06.18 17.00 1 86 6.20 X 0 Manfred S. 28.06.18 17.00 1 84 6.10 X 0 Mathias W. 27 03.07.18 17.00 1 50 1.10 X 1 Thomas W. S. 04.07.18 17.00 1 77 4.40 X 0 Björn H. 04.07.18 17.00 1 60 2.00 X 1 Thomas W.S. 05.07.18 17.00 1 90 7.10 X 1 Edwin S. 05.07.18 17.00 1 82 5.40 X 1 Edwin S. 07.07.18 20.00 1 91 7.10 X 1 Björn H. 28 08.07.18 20.00 1 73 3.60 X 0 Björn B. 08.07.18 18.00 1 86 6.20 X 0 Björn H. 10.07.18 10.00 1 70 3.20 0 Rolf Mj. 10.07.18 10.00 1 85 6.00 X 1 Markus K. 11.07.18 10.00 1 67 2.90 X 1 Markus K. 11.07.18 10.00 1 61 2.20 X 1 Markus K. 13.07.18 10.00 1 60 2.00 X 1 Markus K. 14.07.18 10.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 14.07.18 10.00 1 64 2.50 X 0 Markus K. 14.07.18 10.00 1 80 5.00 X 1 Hans S. 14.07.18 10.00 1 72 3.60 X 1 Hans S. 29 15.07.18 10.00 1 87 6.40 X 1 Hans S. 17.07.18 10.00 1 74 4.10 X 1 Othmar A. 18.07.18 10.00 1 60 2.10 X 1 Natalia A. 18.07.18 8.00 1 104 11.10 X 1 Hans S. 18.07.18 10.00 1 78 4.60 X 1 Othmar A. 19.07.18 10.00 1 82 5.40 X 1 Hans S. 19.07.18 10.00 1 71 3.40 X 1 Hans S. 20.07.18 10.00 1 50 1.20 X 1 Günter S. 20.07.18 10.00 1 59 2.00 X 1 Hans S. 20.07.18 10.00 1 81 5.10 X 1 Björn B. 21.07.18 10.00 1 67 2.90 X 0 Natalia A. 30 23.07.18 10.00 1 50 1.30 X 1 Fritz D. 23.07.18 10.00 1 70 3.30 X 1 Natalia A. 24.07.18 10.00 1 70 3.30 X 1 Hans S. 24.07.18 10.00 1 58 1.80 X 1 Hans S. 24.07.18 10.00 1 62 2.20 X 1 Hans S. 25.07.18 10.00 1 50 1.60 X 1 Robert F. 25.07.18 10.00 1 88 6.70 X 1 Robert F. 27.07.18 10.00 1 63 2.30 X 1 Antje E. 27.07.18 10.00 1 62 2.20 X 1 Antje E. 27.07.18 10.00 1 64 2.50 X 1 Hans S. 28.07.18 10.00 1 60 2.10 X 1 Antje E. 28.07.18 10.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 31 29.07.18 10.00 1 64 2.50 X 1 Gerd F. 01.08.18 10.00 1 60 2.00 X 1 Günter P. 01.08.18 10.00 1 53 1.50 X 1 Herbert S. 01.08.18 10.00 1 52 1.40 X 1 Herbert S. 02.08.18 11.00 1 63 2.60 X 1 Gerd F. 02.08.18 11.00 1 60 2.10 X 1 Gerd F. 02.08.18 11.00 1 70 3.30 X 1 Gerd F. 03.08.18 12.00 1 64 2.50 X 1 Herbert S. 03.08.18 12.00 1 75 4.10 X 1 Günter P. 32 06.08.18 80.00 1 80 5.00 X 1 Klaus D'A. 07.08.18 60.00 1 73 3.60 X 1 Björn B. 07.08.18 30.00 1 60 2.10 X 0 Manolito T. 08.08.18 20.00 1 87 6.40 X 1 Christoph B. 08.08.18 20.00 1 67 2.90 X 1 Christoph B. 08.08.18 15.00 1 52 1.40 X 1 Rainer V. 09.08.18 15.00 1 87 6.40 X 1 Manolito T. 10.08.18 15.00 1 62 2.20 X 1 Uwe B. 33 12.08.18 180.00 1 101 10.10 X 1 Manolito T. 12.08.18 170.00 1 73 3.60 X 1 Björn H. 12.08.18 170.00 1 75 3.90 X 1 Björn H. 12.08.18 150.00 1 95 8.50 X 1 Hans S. 13.08.18 120.00 1 95 8.50 X 0 Antje E. 14.08.18 100.00 1 82 5.40 X 1 Hans B. 14.08.18 80.00 1 65 2.80 X 1 Antje E. 15.08.18 50.00 1 95 8.70 X 1 Björn H. 15.08.18 40.00 1 78 4.50 X 1 Anton M. 15.08.18 40.00 1 62 2.20 X 1 Jörg N. 16.08.18 30.00 1 61 2.10 X 1 Jörg N. 16.08.18 30.00 1 91 7.40 X 1 Björn H. 16.08.18 30.00 1 58 1.70 0 Rolf Mj. 16.08.18 30.00 1 70 3.00 X 1 Uli J. 17.08.18 30.00 1 75 3.30 X 1 Hans S. 17.08.18 30.00 1 85 6.00 X 1 Björn B. 17.08.18 30.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 18.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 34 19.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 19.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 20.08.18 20.00 1 103 10.80 X 0 Carsten M. 20.08.18 20.00 1 81 5.00 X 1 Björn H. 20.08.18 20.00 1 60 2.10 X 1 Hans S. 21.08.18 20.00 1 85 6.20 X 1 Carsten M. 22.08.18 19.00 1 90 7.10 X 1 Hans S. 22.08.18 19.00 1 87 6.20 X 1 Uli J. 23.08.18 18.00 1 55 1.40 X 1 Antje E. 23.08.18 18.00 1 80 5.00 X 1 Antje E. 23.08.18 15.00 1 65 2.50 X 1 Björn H. 24.08.18 15.00 1 107 12.10 X 1 Antje E. 24.08.18 15.00 1 74 3.90 X 1 Björn H. 24.08.18 15.00 1 69 3.00 X 1 Björn H. 35 25.08.18 15.00 1 83 5.60 X 1 Charlie N. 25.08.18 15.00 1 60 2.10 X 1 Carsten M. 26.08.18 80.00 1 90 7.10 X 1 Charlie N. 26.08.18 80.00 1 66 2.80 X 1 Bernd C. 27.08.18 40.00 1 87 6.40 X 1 Björn B. 27.08.18 40.00 1 91 7.40 X 1 Bernd C. 29.08.18 30.00 1 90 7.10 X 1 Bernd C. 29.08.18 30.00 1 107 12.10 X 1 Charlie N. 29.08.18 30.00 1 60 2.10 X 1 Carsten M. 30.08.18 25.00 1 100 10.00 X 1 Charlie N. 31.08.18 25.00 1 80 5.00 X 1 Björn H. Total 119 540.10 98 Total number of salmon 119.00 Released salmon 98 Total weight (KG ) 540.10 Average weight 4.54
Week Date Water level ( m 3  ) Salmon Lenght ( cm ) Weight ( KG ) Fly Released Fisher 23 05.06.18 20.00 1 87 7.40 X 0 Jan M. B. 06.06.18 20.00 1 80 5.00 X 1 César G. 07.06.18 20.00 1 60 2.10 X 1 Bodo B. 09.06.18 20.00 1 98 9.30 X 0 Bernd C. 24 10.06.18 18.00 1 78 5.10 X 1 Wolfgang S. 11.06.18 18.00 1 86 7.90 X 0 Fabian B. 25 17.06.18 18.00 1 84 5.80 X 1 Bernd C. 18.06.18 18.00 1 93 8.10 X 0 Hans S. 19.06.18 18.00 1 94 8.50 X 0 Björn B. 19.06.18 18.00 1 66 2.80 X 0 Bernd C. 19.06.18 18.00 1 95 8.50 X 1 Hans S. 21.06.18 30.00 1 87 6.40 X 1 Bernd C. 22.06.18 30.00 1 90 7.10 X 1 Hans S. 23.06.18 40.00 1 80 4.60 X 1 Hans S. 26 24.06.18 30.00 1 83 5.60 X 0 Andreas S. 24.06.18 30.00 1 63 2.40 X 0 Björn H. 25.06.18 20.00 1 88 7.00 0 0 Rolf Mj. 26.06.18 17.00 1 86 6.20 X 0 Manfred S. 28.06.18 17.00 1 84 6.10 X 0 Mathias W. 27 03.07.18 17.00 1 50 1.10 X 1 Thomas W. S. 04.07.18 17.00 1 77 4.40 X 0 Björn H. 04.07.18 17.00 1 60 2.00 X 1 Thomas W.S. 05.07.18 17.00 1 90 7.10 X 1 Edwin S. 05.07.18 17.00 1 82 5.40 X 1 Edwin S. 07.07.18 20.00 1 91 7.10 X 1 Björn H. 28 08.07.18 20.00 1 73 3.60 X 0 Björn B. 08.07.18 18.00 1 86 6.20 X 0 Björn H. 10.07.18 10.00 1 70 3.20 0 Rolf Mj. 10.07.18 10.00 1 85 6.00 X 1 Markus K. 11.07.18 10.00 1 67 2.90 X 1 Markus K. 11.07.18 10.00 1 61 2.20 X 1 Markus K. 13.07.18 10.00 1 60 2.00 X 1 Markus K. 14.07.18 10.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 14.07.18 10.00 1 64 2.50 X 0 Markus K. 14.07.18 10.00 1 80 5.00 X 1 Hans S. 14.07.18 10.00 1 72 3.60 X 1 Hans S. 29 15.07.18 10.00 1 87 6.40 X 1 Hans S. 17.07.18 10.00 1 74 4.10 X 1 Othmar A. 18.07.18 10.00 1 60 2.10 X 1 Natalia A. 18.07.18 8.00 1 104 11.10 X 1 Hans S. 18.07.18 10.00 1 78 4.60 X 1 Othmar A. 19.07.18 10.00 1 82 5.40 X 1 Hans S. 19.07.18 10.00 1 71 3.40 X 1 Hans S. 20.07.18 10.00 1 50 1.20 X 1 Günter S. 20.07.18 10.00 1 59 2.00 X 1 Hans S. 20.07.18 10.00 1 81 5.10 X 1 Björn B. 21.07.18 10.00 1 67 2.90 X 0 Natalia A. 30 23.07.18 10.00 1 50 1.30 X 1 Fritz D. 23.07.18 10.00 1 70 3.30 X 1 Natalia A. 24.07.18 10.00 1 70 3.30 X 1 Hans S. 24.07.18 10.00 1 58 1.80 X 1 Hans S. 24.07.18 10.00 1 62 2.20 X 1 Hans S. 25.07.18 10.00 1 50 1.60 X 1 Robert F. 25.07.18 10.00 1 88 6.70 X 1 Robert F. 27.07.18 10.00 1 63 2.30 X 1 Antje E. 27.07.18 10.00 1 62 2.20 X 1 Antje E. 27.07.18 10.00 1 64 2.50 X 1 Hans S. 28.07.18 10.00 1 60 2.10 X 1 Antje E. 28.07.18 10.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 31 29.07.18 10.00 1 64 2.50 X 1 Gerd F. 01.08.18 10.00 1 60 2.00 X 1 Günter P. 01.08.18 10.00 1 53 1.50 X 1 Herbert S. 01.08.18 10.00 1 52 1.40 X 1 Herbert S. 02.08.18 11.00 1 63 2.60 X 1 Gerd F. 02.08.18 11.00 1 60 2.10 X 1 Gerd F. 02.08.18 11.00 1 70 3.30 X 1 Gerd F. 03.08.18 12.00 1 64 2.50 X 1 Herbert S. 03.08.18 12.00 1 75 4.10 X 1 Günter P. 32 06.08.18 80.00 1 80 5.00 X 1 Klaus D'A. 07.08.18 60.00 1 73 3.60 X 1 Björn B. 07.08.18 30.00 1 60 2.10 X 0 Manolito T. 08.08.18 20.00 1 87 6.40 X 1 Christoph B. 08.08.18 20.00 1 67 2.90 X 1 Christoph B. 08.08.18 15.00 1 52 1.40 X 1 Rainer V. 09.08.18 15.00 1 87 6.40 X 1 Manolito T. 10.08.18 15.00 1 62 2.20 X 1 Uwe B. 33 12.08.18 180.00 1 101 10.10 X 1 Manolito T. 12.08.18 170.00 1 73 3.60 X 1 Björn H. 12.08.18 170.00 1 75 3.90 X 1 Björn H. 12.08.18 150.00 1 95 8.50 X 1 Hans S. 13.08.18 120.00 1 95 8.50 X 0 Antje E. 14.08.18 100.00 1 82 5.40 X 1 Hans B. 14.08.18 80.00 1 65 2.80 X 1 Antje E. 15.08.18 50.00 1 95 8.70 X 1 Björn H. 15.08.18 40.00 1 78 4.50 X 1 Anton M. 15.08.18 40.00 1 62 2.20 X 1 Jörg N. 16.08.18 30.00 1 61 2.10 X 1 Jörg N. 16.08.18 30.00 1 91 7.40 X 1 Björn H. 16.08.18 30.00 1 58 1.70 0 Rolf Mj. 16.08.18 30.00 1 70 3.00 X 1 Uli J. 17.08.18 30.00 1 75 3.30 X 1 Hans S. 17.08.18 30.00 1 85 6.00 X 1 Björn B. 17.08.18 30.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 18.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 34 19.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 19.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 20.08.18 20.00 1 103 10.80 X 0 Carsten M. 20.08.18 20.00 1 81 5.00 X 1 Björn H. 20.08.18 20.00 1 60 2.10 X 1 Hans S. 21.08.18 20.00 1 85 6.20 X 1 Carsten M. 22.08.18 19.00 1 90 7.10 X 1 Hans S. 22.08.18 19.00 1 87 6.20 X 1 Uli J. 23.08.18 18.00 1 55 1.40 X 1 Antje E. 23.08.18 18.00 1 80 5.00 X 1 Antje E. 23.08.18 15.00 1 65 2.50 X 1 Björn H. 24.08.18 15.00 1 107 12.10 X 1 Antje E. 24.08.18 15.00 1 74 3.90 X 1 Björn H. 24.08.18 15.00 1 69 3.00 X 1 Björn H. 35 25.08.18 15.00 1 83 5.60 X 1 Charlie N. 25.08.18 15.00 1 60 2.10 X 1 Carsten M. 26.08.18 80.00 1 90 7.10 X 1 Charlie N. 26.08.18 80.00 1 66 2.80 X 1 Bernd C. 27.08.18 40.00 1 87 6.40 X 1 Björn B. 27.08.18 40.00 1 91 7.40 X 1 Bernd C. 29.08.18 30.00 1 90 7.10 X 1 Bernd C. 29.08.18 30.00 1 107 12.10 X 1 Charlie N. 29.08.18 30.00 1 60 2.10 X 1 Carsten M. 30.08.18 25.00 1 100 10.00 X 1 Charlie N. 31.08.18 25.00 1 80 5.00 X 1 Björn H. Total 119 540.10 98 Total number of salmon 119.00 Released salmon 98 Total weight (KG ) 540.10 Average weight 4.54

Catch 2018

NAVIGATION
ADRESS Spinnler Fliegenfischen ℅ Hans Spinnler Bachtalenstrasse 2 CH - 4313 Möhlin Schweiz
BACK

Catch 2018

NAVIGATION
CONTACT Hans Spinnler Bachtalenstrasse 2 CH - 4313 Möhlin Switzerland Mail:    hans.spinnler@bluewin.ch Phone: ++41 (0)79 322 25 87 www.spinnler-fliegenfischen.ch www.salmonfishing-norway.com
BACK Week Date Water level ( m 3  ) Salmon Lenght ( cm ) Weight ( KG ) Fly Released Fisher 23 05.06.18 20.00 1 87 7.40 X 0 Jan M. B. 06.06.18 20.00 1 80 5.00 X 1 César G. 07.06.18 20.00 1 60 2.10 X 1 Bodo B. 09.06.18 20.00 1 98 9.30 X 0 Bernd C. 24 10.06.18 18.00 1 78 5.10 X 1 Wolfgang S. 11.06.18 18.00 1 86 7.90 X 0 Fabian B. 25 17.06.18 18.00 1 84 5.80 X 1 Bernd C. 18.06.18 18.00 1 93 8.10 X 0 Hans S. 19.06.18 18.00 1 94 8.50 X 0 Björn B. 19.06.18 18.00 1 66 2.80 X 0 Bernd C. 19.06.18 18.00 1 95 8.50 X 1 Hans S. 21.06.18 30.00 1 87 6.40 X 1 Bernd C. 22.06.18 30.00 1 90 7.10 X 1 Hans S. 23.06.18 40.00 1 80 4.60 X 1 Hans S. 26 24.06.18 30.00 1 83 5.60 X 0 Andreas S. 24.06.18 30.00 1 63 2.40 X 0 Björn H. 25.06.18 20.00 1 88 7.00 0 0 Rolf Mj. 26.06.18 17.00 1 86 6.20 X 0 Manfred S. 28.06.18 17.00 1 84 6.10 X 0 Mathias W. 27 03.07.18 17.00 1 50 1.10 X 1 Thomas W. S. 04.07.18 17.00 1 77 4.40 X 0 Björn H. 04.07.18 17.00 1 60 2.00 X 1 Thomas W.S. 05.07.18 17.00 1 90 7.10 X 1 Edwin S. 05.07.18 17.00 1 82 5.40 X 1 Edwin S. 07.07.18 20.00 1 91 7.10 X 1 Björn H. 28 08.07.18 20.00 1 73 3.60 X 0 Björn B. 08.07.18 18.00 1 86 6.20 X 0 Björn H. 10.07.18 10.00 1 70 3.20 0 Rolf Mj. 10.07.18 10.00 1 85 6.00 X 1 Markus K. 11.07.18 10.00 1 67 2.90 X 1 Markus K. 11.07.18 10.00 1 61 2.20 X 1 Markus K. 13.07.18 10.00 1 60 2.00 X 1 Markus K. 14.07.18 10.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 14.07.18 10.00 1 64 2.50 X 0 Markus K. 14.07.18 10.00 1 80 5.00 X 1 Hans S. 14.07.18 10.00 1 72 3.60 X 1 Hans S. 29 15.07.18 10.00 1 87 6.40 X 1 Hans S. 17.07.18 10.00 1 74 4.10 X 1 Othmar A. 18.07.18 10.00 1 60 2.10 X 1 Natalia A. 18.07.18 8.00 1 104 11.10 X 1 Hans S. 18.07.18 10.00 1 78 4.60 X 1 Othmar A. 19.07.18 10.00 1 82 5.40 X 1 Hans S. 19.07.18 10.00 1 71 3.40 X 1 Hans S. 20.07.18 10.00 1 50 1.20 X 1 Günter S. 20.07.18 10.00 1 59 2.00 X 1 Hans S. 20.07.18 10.00 1 81 5.10 X 1 Björn B. 21.07.18 10.00 1 67 2.90 X 0 Natalia A. 30 23.07.18 10.00 1 50 1.30 X 1 Fritz D. 23.07.18 10.00 1 70 3.30 X 1 Natalia A. 24.07.18 10.00 1 70 3.30 X 1 Hans S. 24.07.18 10.00 1 58 1.80 X 1 Hans S. 24.07.18 10.00 1 62 2.20 X 1 Hans S. 25.07.18 10.00 1 50 1.60 X 1 Robert F. 25.07.18 10.00 1 88 6.70 X 1 Robert F. 27.07.18 10.00 1 63 2.30 X 1 Antje E. 27.07.18 10.00 1 62 2.20 X 1 Antje E. 27.07.18 10.00 1 64 2.50 X 1 Hans S. 28.07.18 10.00 1 60 2.10 X 1 Antje E. 28.07.18 10.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 31 29.07.18 10.00 1 64 2.50 X 1 Gerd F. 01.08.18 10.00 1 60 2.00 X 1 Günter P. 01.08.18 10.00 1 53 1.50 X 1 Herbert S. 01.08.18 10.00 1 52 1.40 X 1 Herbert S. 02.08.18 11.00 1 63 2.60 X 1 Gerd F. 02.08.18 11.00 1 60 2.10 X 1 Gerd F. 02.08.18 11.00 1 70 3.30 X 1 Gerd F. 03.08.18 12.00 1 64 2.50 X 1 Herbert S. 03.08.18 12.00 1 75 4.10 X 1 Günter P. 32 06.08.18 80.00 1 80 5.00 X 1 Klaus D'A. 07.08.18 60.00 1 73 3.60 X 1 Björn B. 07.08.18 30.00 1 60 2.10 X 0 Manolito T. 08.08.18 20.00 1 87 6.40 X 1 Christoph B. 08.08.18 20.00 1 67 2.90 X 1 Christoph B. 08.08.18 15.00 1 52 1.40 X 1 Rainer V. 09.08.18 15.00 1 87 6.40 X 1 Manolito T. 10.08.18 15.00 1 62 2.20 X 1 Uwe B. 33 12.08.18 180.00 1 101 10.10 X 1 Manolito T. 12.08.18 170.00 1 73 3.60 X 1 Björn H. 12.08.18 170.00 1 75 3.90 X 1 Björn H. 12.08.18 150.00 1 95 8.50 X 1 Hans S. 13.08.18 120.00 1 95 8.50 X 0 Antje E. 14.08.18 100.00 1 82 5.40 X 1 Hans B. 14.08.18 80.00 1 65 2.80 X 1 Antje E. 15.08.18 50.00 1 95 8.70 X 1 Björn H. 15.08.18 40.00 1 78 4.50 X 1 Anton M. 15.08.18 40.00 1 62 2.20 X 1 Jörg N. 16.08.18 30.00 1 61 2.10 X 1 Jörg N. 16.08.18 30.00 1 91 7.40 X 1 Björn H. 16.08.18 30.00 1 58 1.70 0 Rolf Mj. 16.08.18 30.00 1 70 3.00 X 1 Uli J. 17.08.18 30.00 1 75 3.30 X 1 Hans S. 17.08.18 30.00 1 85 6.00 X 1 Björn B. 17.08.18 30.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 18.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 34 19.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Hans S. 19.08.18 20.00 1 65 2.60 X 1 Antje E. 20.08.18 20.00 1 103 10.80 X 0 Carsten M. 20.08.18 20.00 1 81 5.00 X 1 Björn H. 20.08.18 20.00 1 60 2.10 X 1 Hans S. 21.08.18 20.00 1 85 6.20 X 1 Carsten M. 22.08.18 19.00 1 90 7.10 X 1 Hans S. 22.08.18 19.00 1 87 6.20 X 1 Uli J. 23.08.18 18.00 1 55 1.40 X 1 Antje E. 23.08.18 18.00 1 80 5.00 X 1 Antje E. 23.08.18 15.00 1 65 2.50 X 1 Björn H. 24.08.18 15.00 1 107 12.10 X 1 Antje E. 24.08.18 15.00 1 74 3.90 X 1 Björn H. 24.08.18 15.00 1 69 3.00 X 1 Björn H. 35 25.08.18 15.00 1 83 5.60 X 1 Charlie N. 25.08.18 15.00 1 60 2.10 X 1 Carsten M. 26.08.18 80.00 1 90 7.10 X 1 Charlie N. 26.08.18 80.00 1 66 2.80 X 1 Bernd C. 27.08.18 40.00 1 87 6.40 X 1 Björn B. 27.08.18 40.00 1 91 7.40 X 1 Bernd C. 29.08.18 30.00 1 90 7.10 X 1 Bernd C. 29.08.18 30.00 1 107 12.10 X 1 Charlie N. 29.08.18 30.00 1 60 2.10 X 1 Carsten M. 30.08.18 25.00 1 100 10.00 X 1 Charlie N. 31.08.18 25.00 1 80 5.00 X 1 Björn H. Total 119 540.10 98 Total number of salmon 119.00 Released salmon 98 Total weight (KG ) 540.10 Average weight 4.54